AV.ÜMİT YILMAZ

AF YASASI NELERİ KAPSIYOR ?

Herkesin aylardır merak ettiği af yasası meclisten geçerek bugün itıbarıyla Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu af yasasını tüm mahkûm ve yakınları merakla beklemekteydi. Ancak terör suçları, cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti kapsam dışında bırakıldı.

Peki merakla beklenen ve tüm halkın af yasası olarak bildiği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ne gibi değişiklikler getirdi ve kimleri kapsıyor.

Öncelikle söz konusu yasa sadece affa ilişkin hükümler içermemekte bazı suçların cezaları artırılmış durumdadır. Ayrıca bu yasa daha çok infaz hakimliğine ilişkin olup; infaz hakimliğinin yetki ve görevlerinde birçok değişiklik yapılmış, hatta görev ve yetkileri artırılırmıştır. Hatta cumhuriyet savcısının ve mahkemenin bazı yetkileri infaz hakimliğine devredilmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ

Yasaya göre, denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama muhafaza edilirken açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm korunmaktadır.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda geçirecek.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek.

Denetimli serbestlik ile ilgili yapılan geçici düzenleme kapsamında, terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine dair suçlar hariç 3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmıştır.

Bununla birlikte 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak. Hükümlülerin maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen ve 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.

30 Mart 2020'ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecek.

İYİ HALİN BELİRLENMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, kurallara uyup uymadıkları, yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmedikleri, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadıkları, tekrar suç işleme eğilimlerinin olup olmadıkları bakımından İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkûm olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine ilişkin değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacak.

İyi hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenerek önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilecek.

KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTLARI

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından süreli hapse mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanacak.

Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme oranı uygulanacak.

Görüldüğü üzere kabul edilen yasayla birlikte, tüm suçların koşullu salıverilme oranı 1/2 olarak düzenlenmemiş; koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirilmiştir.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edilip, bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde ise koşullu salıverilme 2/3 olarak uygulama bulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da açıkça anlaşıldığı üzere yayınlanan af yasasıyla birlikte bir kısım af diyebileceğimiz düzenlemeler yapılmışken; terör suçları, cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti kapsam dışında tutulmuş hatta cezalarda artırıma dahi gidilmiştir.


Whatsapp

Yorumlar

Yazarın Diğer Yazıları

2020-04-15 17:43:01
AF YASASI NELERİ KAPSIYOR ?
2020-04-08 19:26:44
ÜCRETSİZ İZİN SORUNSALI